Thai GE: Pheu Thai will talk to "pro-democracy party" [ 2m ago ]