Thai GE: Pheu Thai will talk to "pro-democracy party" [ 27s ago ]