3A (0012)  Last:1.04  Chg: -0.03   Vol:1692       A50CHIN-C10 (070310)  Last:0.1650  Chg: -0.04   Vol:3860       A50CHIN-C11 (070311)  Last:0.44  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C12 (070312)  Last:0.1650  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C13 (070313)  Last:0.40  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C5 (0703C5)  Last:0.4750  Chg: -0.01   Vol:300       A50CHIN-C8 (0703C8)  Last:0.40  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C9 (0703C9)  Last:1.03  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H3 (0703H3)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H4 (0703H4)  Last:0.04  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H5 (0703H5)  Last:0.0750  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H6 (0703H6)  Last:0.2950  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H7 (0703H7)  Last:0.35  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H8 (0703H8)  Last:0.59  Chg:0   Vol:0       AASIA (7054)  Last:0.2050  Chg: 0.01   Vol:515       AAX (5238)  Last:0.33  Chg: -0.005   Vol:114937       AAX-C10 (523810)  Last:0.0350  Chg: 0.01   Vol:244       AAX-C11 (523811)  Last:0.0450  Chg:0   Vol:160       AAX-C12 (523812)  Last:0.0350  Chg:0   Vol:0       AAX-C8 (5238C8)  Last:0.0250  Chg:0   Vol:0       AAX-C9 (5238C9)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:0       AAX-WA (5238WA)  Last:0.16  Chg:0   Vol:3520       ABFMY1 (0800EA)  Last:1.1320  Chg:0   Vol:0       ABLEGRP (7086)  Last:0.13  Chg: -0.005   Vol:1900       ABMB (2488)  Last:3.96  Chg: 0.01   Vol:20817       ABMB-CT (2488CT)  Last:0.0150  Chg:0   Vol:0       ABMB-CU (2488CU)  Last:0.0950  Chg: -0.01   Vol:2081       ACCSOFT (0018)  Last:0.6250  Chg: 0.005   Vol:12221       ACCSOFT-WA (0018WA)  Last:0.60  Chg:0   Vol:0       ACME (7131)  Last:0.35  Chg:0   Vol:0       ACOSTEC (7120)  Last:0.48  Chg:0   Vol:796       ADVCON (5281)  Last:0.87  Chg: 0.005   Vol:1550       ADVENTA (7191)  Last:0.6050  Chg: 0.015   Vol:782       ADVPKG (9148)  Last:2.05  Chg:0   Vol:0       AEGB (5166)  Last:0.1750  Chg: 0.005   Vol:10289       AEM (7146)  Last:0.15  Chg: -0.01   Vol:470       AEM-WA (7146WA)  Last:0.0550  Chg:0   Vol:0       AEMULUS (0181)  Last:0.61  Chg: -0.005   Vol:7100       AEON (6599)  Last:1.72  Chg: -0.05   Vol:5758       AEON-CJ (6599CJ)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:0       AEON-CK (6599CK)  Last:0.02  Chg:0   Vol:0       AEONCR (5139)  Last:13.32  Chg: 0.02   Vol:2202       AEONCR-LA (5139LA)  Last:1.19  Chg: -0.02   Vol:1350       AFFIN (5185)  Last:2.33  Chg: -0.02   Vol:2926       AFUJIYA (5198)  Last:0.40  Chg:0   Vol:0       AHB (7315)  Last:0.28  Chg: -0.015   Vol:31467       AHB-WB (7315WB)  Last:0.14  Chg: 0.005   Vol:1200       AHEALTH (7090)  Last:5.40  Chg:0   Vol:30       AHP (4952)  Last:0.84  Chg:0   Vol:0       AIM (0122)  Last:0.25  Chg:0   Vol:0       AIRASIA (5099)  Last:3.35  Chg: 0.09   Vol:138395       AIRASIAC50 (509950)  Last:0.0850  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC53 (509953)  Last:0.0850  Chg: 0.005   Vol:6436       AIRASIAC55 (509955)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:1000       AIRASIAC56 (509956)  Last:0.10  Chg: 0.01   Vol:26080       AIRASIAC57 (509957)  Last:0.08  Chg: 0.005   Vol:38000       AIRASIAC58 (509958)  Last:0.12  Chg: 0.01   Vol:2708       AIRPORT (5014)  Last:8.50  Chg:0   Vol:63831       AIRPORT-CS (5014CS)  Last:0.2650  Chg:0   Vol:0       AIRPORT-CT (5014CT)  Last:0.0950  Chg:0   Vol:0        Last Update : 12/15/2017  05:15 PM       3A (0012)  Last:1.04  Chg: -0.03   Vol:1692       A50CHIN-C10 (070310)  Last:0.1650  Chg: -0.04   Vol:3860       A50CHIN-C11 (070311)  Last:0.44  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C12 (070312)  Last:0.1650  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C13 (070313)  Last:0.40  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C5 (0703C5)  Last:0.4750  Chg: -0.01   Vol:300       A50CHIN-C8 (0703C8)  Last:0.40  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C9 (0703C9)  Last:1.03  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H3 (0703H3)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H4 (0703H4)  Last:0.04  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H5 (0703H5)  Last:0.0750  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H6 (0703H6)  Last:0.2950  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H7 (0703H7)  Last:0.35  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H8 (0703H8)  Last:0.59  Chg:0   Vol:0       AASIA (7054)  Last:0.2050  Chg: 0.01   Vol:515       AAX (5238)  Last:0.33  Chg: -0.005   Vol:114937       AAX-C10 (523810)  Last:0.0350  Chg: 0.01   Vol:244       AAX-C11 (523811)  Last:0.0450  Chg:0   Vol:160       AAX-C12 (523812)  Last:0.0350  Chg:0   Vol:0       AAX-C8 (5238C8)  Last:0.0250  Chg:0   Vol:0       AAX-C9 (5238C9)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:0       AAX-WA (5238WA)  Last:0.16  Chg:0   Vol:3520       ABFMY1 (0800EA)  Last:1.1320  Chg:0   Vol:0       ABLEGRP (7086)  Last:0.13  Chg: -0.005   Vol:1900       ABMB (2488)  Last:3.96  Chg: 0.01   Vol:20817       ABMB-CT (2488CT)  Last:0.0150  Chg:0   Vol:0       ABMB-CU (2488CU)  Last:0.0950  Chg: -0.01   Vol:2081       ACCSOFT (0018)  Last:0.6250  Chg: 0.005   Vol:12221       ACCSOFT-WA (0018WA)  Last:0.60  Chg:0   Vol:0       ACME (7131)  Last:0.35  Chg:0   Vol:0       ACOSTEC (7120)  Last:0.48  Chg:0   Vol:796       ADVCON (5281)  Last:0.87  Chg: 0.005   Vol:1550       ADVENTA (7191)  Last:0.6050  Chg: 0.015   Vol:782       ADVPKG (9148)  Last:2.05  Chg:0   Vol:0       AEGB (5166)  Last:0.1750  Chg: 0.005   Vol:10289       AEM (7146)  Last:0.15  Chg: -0.01   Vol:470       AEM-WA (7146WA)  Last:0.0550  Chg:0   Vol:0       AEMULUS (0181)  Last:0.61  Chg: -0.005   Vol:7100       AEON (6599)  Last:1.72  Chg: -0.05   Vol:5758       AEON-CJ (6599CJ)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:0       AEON-CK (6599CK)  Last:0.02  Chg:0   Vol:0       AEONCR (5139)  Last:13.32  Chg: 0.02   Vol:2202       AEONCR-LA (5139LA)  Last:1.19  Chg: -0.02   Vol:1350       AFFIN (5185)  Last:2.33  Chg: -0.02   Vol:2926       AFUJIYA (5198)  Last:0.40  Chg:0   Vol:0       AHB (7315)  Last:0.28  Chg: -0.015   Vol:31467       AHB-WB (7315WB)  Last:0.14  Chg: 0.005   Vol:1200       AHEALTH (7090)  Last:5.40  Chg:0   Vol:30       AHP (4952)  Last:0.84  Chg:0   Vol:0       AIM (0122)  Last:0.25  Chg:0   Vol:0       AIRASIA (5099)  Last:3.35  Chg: 0.09   Vol:138395       AIRASIAC50 (509950)  Last:0.0850  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC53 (509953)  Last:0.0850  Chg: 0.005   Vol:6436       AIRASIAC55 (509955)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:1000       AIRASIAC56 (509956)  Last:0.10  Chg: 0.01   Vol:26080       AIRASIAC57 (509957)  Last:0.08  Chg: 0.005   Vol:38000       AIRASIAC58 (509958)  Last:0.12  Chg: 0.01   Vol:2708       AIRPORT (5014)  Last:8.50  Chg:0   Vol:63831       AIRPORT-CS (5014CS)  Last:0.2650  Chg:0   Vol:0       AIRPORT-CT (5014CT)  Last:0.0950  Chg:0   Vol:0        Last Update : 12/15/2017  05:15 PM      
ASB - Amanah Saham Bumiputera   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASD - Amanah Saham Didik   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASG I - Amanah Saham Gemilang I -Pendidikan    Last: 0.9866  Chg: -0.116         ASG II - Amanah Saham Gemilang II -Kesihatan   Last: 1.0230  Chg: -0.142         ASG III - Amanah Saham Gemilang III -Persaraan    Last: 1.1486  Chg: -0.099         ASM - Amanah Saham Malaysia    Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASN - Amanah Saham Nasional 1    Last: 1.0000  Chg: 0.104         ASN2 - Amanah Saham Nasional 2   Last: 1.3085  Chg: -0.002         ASN3 - Amanah Saham Nasional 3    Last: 1.2038  Chg: -0.001         ASW 2020 - Amanah Saham Wawasan    Last: 1.0000  Chg: 0.0000         Amanah Saham 1Malaysia (AS 1MALAYSIA)   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         Amanah Saham Darul Iman    Last: 0.4389  Chg: -0.001         Amanah Saham Kedah   Last: 0.2831  Chg: 0.001         Amanah Saham Sarawak   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         AmanahRaya Cash Management Fund   Last: 1.0016  Chg: 0.00         AmanahRaya FTSE Bursa M'sia 30 Fund   Last: 0.9757  Chg: 0.0000         AmanahRaya Islamic Equity    Last: 0.7519  Chg: 0.00         AmanahRaya Syariah Trust   Last: 1.0791  Chg: 0.00         AmanahRaya Unit Trust   Last: 1.0295  Chg: 0.00         Dana Johor    Last: 0.2826  Chg: 0.00         Kumpulan Modal Bumiputra Pahang    Last: 0.3669  Chg: 0.00         ASB - Amanah Saham Bumiputera   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASD - Amanah Saham Didik   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASG I - Amanah Saham Gemilang I -Pendidikan    Last: 0.9866  Chg: -0.116         ASG II - Amanah Saham Gemilang II -Kesihatan   Last: 1.0230  Chg: -0.142         ASG III - Amanah Saham Gemilang III -Persaraan    Last: 1.1486  Chg: -0.099         ASM - Amanah Saham Malaysia    Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASN - Amanah Saham Nasional 1    Last: 1.0000  Chg: 0.104         ASN2 - Amanah Saham Nasional 2   Last: 1.3085  Chg: -0.002         ASN3 - Amanah Saham Nasional 3    Last: 1.2038  Chg: -0.001         ASW 2020 - Amanah Saham Wawasan    Last: 1.0000  Chg: 0.0000         Amanah Saham 1Malaysia (AS 1MALAYSIA)   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         Amanah Saham Darul Iman    Last: 0.4389  Chg: -0.001         Amanah Saham Kedah   Last: 0.2831  Chg: 0.001         Amanah Saham Sarawak   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         AmanahRaya Cash Management Fund   Last: 1.0016  Chg: 0.00         AmanahRaya FTSE Bursa M'sia 30 Fund   Last: 0.9757  Chg: 0.0000         AmanahRaya Islamic Equity    Last: 0.7519  Chg: 0.00         AmanahRaya Syariah Trust   Last: 1.0791  Chg: 0.00         AmanahRaya Unit Trust   Last: 1.0295  Chg: 0.00         Dana Johor    Last: 0.2826  Chg: 0.00         Kumpulan Modal Bumiputra Pahang    Last: 0.3669  Chg: 0.00