3A (0012)  Last:1.30  Chg: -0.01   Vol:6630       A&M (5959)  Last:1.46  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C5 (0703C5)  Last:0.22  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C6 (0703C6)  Last:0.33  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C7 (0703C7)  Last:0.75  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C8 (0703C8)  Last:0.1850  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C9 (0703C9)  Last:0.43  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H1 (0703H1)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H2 (0703H2)  Last:0.02  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H3 (0703H3)  Last:0.1350  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H4 (0703H4)  Last:0.56  Chg:0   Vol:0       AASIA (7054)  Last:0.20  Chg:0   Vol:56       AAX (5238)  Last:0.39  Chg: 0.005   Vol:299405       AAX-C10 (523810)  Last:0.0850  Chg: 0.01   Vol:4500       AAX-C4 (5238C4)  Last:0.0750  Chg:0   Vol:0       AAX-C5 (5238C5)  Last:0.0150  Chg:0   Vol:0       AAX-C7 (5238C7)  Last:0.04  Chg: 0.005   Vol:3020       AAX-C8 (5238C8)  Last:0.0250  Chg: -0.005   Vol:6200       AAX-C9 (5238C9)  Last:0.0450  Chg:0   Vol:0       AAX-WA (5238WA)  Last:0.22  Chg: 0.005   Vol:45824       ABFMY1 (0800EA)  Last:1.13  Chg:0   Vol:0       ABLEGRP (7086)  Last:0.13  Chg: -0.005   Vol:2592       ACCSOFT (0018)  Last:0.83  Chg:0   Vol:938       ACCSOFT-WA (0018WA)  Last:0.7050  Chg:0   Vol:0       ACME (7131)  Last:0.35  Chg:0   Vol:179       ACOSTEC (7120)  Last:0.48  Chg: 0.005   Vol:150       ADVCON (5281)  Last:1.08  Chg: -0.02   Vol:67452       ADVENTA (7191)  Last:0.64  Chg: 0.01   Vol:295       ADVPKG (9148)  Last:2.33  Chg:0   Vol:0       AEGB (5166)  Last:0.15  Chg:0   Vol:897       AEM (7146)  Last:0.18  Chg:0   Vol:0       AEM-WA (7146WA)  Last:0.0750  Chg:0   Vol:1096       AEMULUS (0181)  Last:0.66  Chg: -0.015   Vol:67165       AEON (6599)  Last:2.05  Chg: 0.04   Vol:1464       AEON-CH (6599CH)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:600       AEON-CI (6599CI)  Last:0.0650  Chg:0   Vol:0       AEON-CJ (6599CJ)  Last:0.04  Chg:0   Vol:0       AEON-CK (6599CK)  Last:0.14  Chg:0   Vol:0       AEONCR (5139)  Last:12.70  Chg:0   Vol:182       AEONCR-CB (5139CB)  Last:0.31  Chg:0   Vol:0       AEONCR-LR (5139LR)  Last:0.15  Chg: 0.01   Vol:49044       AFFIN (5185)  Last:2.55  Chg:0   Vol:951       AFG (2488)  Last:3.85  Chg: 0.03   Vol:2464       AFG-CS (2488CS)  Last:0.03  Chg:0   Vol:0       AFG-CT (2488CT)  Last:0.0250  Chg:0   Vol:0       AFUJIYA (5198)  Last:0.4150  Chg: 0.03   Vol:180       AHB (7315)  Last:0.31  Chg: 0.005   Vol:10453       AHB-WB (7315WB)  Last:0.20  Chg: -0.005   Vol:4131       AHEALTH (7090)  Last:4.84  Chg:0   Vol:38       AHP (4952)  Last:0.91  Chg: -0.02   Vol:10       AIM (0122)  Last:0.25  Chg:0   Vol:0       AIRASIA (5099)  Last:3.30  Chg: 0.03   Vol:50128       AIRASIA-HC (5099HC)  Last:0.03  Chg:0   Vol:2110       AIRASIAC42 (509942)  Last:0.15  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC43 (509943)  Last:0.1150  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC44 (509944)  Last:0.1150  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC47 (509947)  Last:0.2450  Chg: 0.005   Vol:1843       AIRASIAC50 (509950)  Last:0.1450  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC51 (509951)  Last:0.3250  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC52 (509952)  Last:0.1250  Chg: 0.01   Vol:12820        Last Update : 8/23/2017  05:15 PM       3A (0012)  Last:1.30  Chg: -0.01   Vol:6630       A&M (5959)  Last:1.46  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C5 (0703C5)  Last:0.22  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C6 (0703C6)  Last:0.33  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C7 (0703C7)  Last:0.75  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C8 (0703C8)  Last:0.1850  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-C9 (0703C9)  Last:0.43  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H1 (0703H1)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H2 (0703H2)  Last:0.02  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H3 (0703H3)  Last:0.1350  Chg:0   Vol:0       A50CHIN-H4 (0703H4)  Last:0.56  Chg:0   Vol:0       AASIA (7054)  Last:0.20  Chg:0   Vol:56       AAX (5238)  Last:0.39  Chg: 0.005   Vol:299405       AAX-C10 (523810)  Last:0.0850  Chg: 0.01   Vol:4500       AAX-C4 (5238C4)  Last:0.0750  Chg:0   Vol:0       AAX-C5 (5238C5)  Last:0.0150  Chg:0   Vol:0       AAX-C7 (5238C7)  Last:0.04  Chg: 0.005   Vol:3020       AAX-C8 (5238C8)  Last:0.0250  Chg: -0.005   Vol:6200       AAX-C9 (5238C9)  Last:0.0450  Chg:0   Vol:0       AAX-WA (5238WA)  Last:0.22  Chg: 0.005   Vol:45824       ABFMY1 (0800EA)  Last:1.13  Chg:0   Vol:0       ABLEGRP (7086)  Last:0.13  Chg: -0.005   Vol:2592       ACCSOFT (0018)  Last:0.83  Chg:0   Vol:938       ACCSOFT-WA (0018WA)  Last:0.7050  Chg:0   Vol:0       ACME (7131)  Last:0.35  Chg:0   Vol:179       ACOSTEC (7120)  Last:0.48  Chg: 0.005   Vol:150       ADVCON (5281)  Last:1.08  Chg: -0.02   Vol:67452       ADVENTA (7191)  Last:0.64  Chg: 0.01   Vol:295       ADVPKG (9148)  Last:2.33  Chg:0   Vol:0       AEGB (5166)  Last:0.15  Chg:0   Vol:897       AEM (7146)  Last:0.18  Chg:0   Vol:0       AEM-WA (7146WA)  Last:0.0750  Chg:0   Vol:1096       AEMULUS (0181)  Last:0.66  Chg: -0.015   Vol:67165       AEON (6599)  Last:2.05  Chg: 0.04   Vol:1464       AEON-CH (6599CH)  Last:0.0050  Chg:0   Vol:600       AEON-CI (6599CI)  Last:0.0650  Chg:0   Vol:0       AEON-CJ (6599CJ)  Last:0.04  Chg:0   Vol:0       AEON-CK (6599CK)  Last:0.14  Chg:0   Vol:0       AEONCR (5139)  Last:12.70  Chg:0   Vol:182       AEONCR-CB (5139CB)  Last:0.31  Chg:0   Vol:0       AEONCR-LR (5139LR)  Last:0.15  Chg: 0.01   Vol:49044       AFFIN (5185)  Last:2.55  Chg:0   Vol:951       AFG (2488)  Last:3.85  Chg: 0.03   Vol:2464       AFG-CS (2488CS)  Last:0.03  Chg:0   Vol:0       AFG-CT (2488CT)  Last:0.0250  Chg:0   Vol:0       AFUJIYA (5198)  Last:0.4150  Chg: 0.03   Vol:180       AHB (7315)  Last:0.31  Chg: 0.005   Vol:10453       AHB-WB (7315WB)  Last:0.20  Chg: -0.005   Vol:4131       AHEALTH (7090)  Last:4.84  Chg:0   Vol:38       AHP (4952)  Last:0.91  Chg: -0.02   Vol:10       AIM (0122)  Last:0.25  Chg:0   Vol:0       AIRASIA (5099)  Last:3.30  Chg: 0.03   Vol:50128       AIRASIA-HC (5099HC)  Last:0.03  Chg:0   Vol:2110       AIRASIAC42 (509942)  Last:0.15  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC43 (509943)  Last:0.1150  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC44 (509944)  Last:0.1150  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC47 (509947)  Last:0.2450  Chg: 0.005   Vol:1843       AIRASIAC50 (509950)  Last:0.1450  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC51 (509951)  Last:0.3250  Chg:0   Vol:0       AIRASIAC52 (509952)  Last:0.1250  Chg: 0.01   Vol:12820        Last Update : 8/23/2017  05:15 PM      
ASB - Amanah Saham Bumiputera   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASD - Amanah Saham Didik   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASG I - Amanah Saham Gemilang I -Pendidikan    Last: 0.9866  Chg: -0.116         ASG II - Amanah Saham Gemilang II -Kesihatan   Last: 1.0230  Chg: -0.142         ASG III - Amanah Saham Gemilang III -Persaraan    Last: 1.1486  Chg: -0.099         ASM - Amanah Saham Malaysia    Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASN - Amanah Saham Nasional 1    Last: 1.0000  Chg: 0.104         ASN2 - Amanah Saham Nasional 2   Last: 1.3085  Chg: -0.002         ASN3 - Amanah Saham Nasional 3    Last: 1.2038  Chg: -0.001         ASW 2020 - Amanah Saham Wawasan    Last: 1.0000  Chg: 0.0000         Amanah Saham 1Malaysia (AS 1MALAYSIA)   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         Amanah Saham Darul Iman    Last: 0.4389  Chg: -0.001         Amanah Saham Kedah   Last: 0.2831  Chg: 0.001         Amanah Saham Sarawak   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         AmanahRaya Cash Management Fund   Last: 1.0016  Chg: 0.00         AmanahRaya FTSE Bursa M'sia 30 Fund   Last: 0.9757  Chg: 0.0000         AmanahRaya Islamic Equity    Last: 0.7519  Chg: 0.00         AmanahRaya Syariah Trust   Last: 1.0791  Chg: 0.00         AmanahRaya Unit Trust   Last: 1.0295  Chg: 0.00         Dana Johor    Last: 0.2826  Chg: 0.00         Kumpulan Modal Bumiputra Pahang    Last: 0.3669  Chg: 0.00         ASB - Amanah Saham Bumiputera   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASD - Amanah Saham Didik   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASG I - Amanah Saham Gemilang I -Pendidikan    Last: 0.9866  Chg: -0.116         ASG II - Amanah Saham Gemilang II -Kesihatan   Last: 1.0230  Chg: -0.142         ASG III - Amanah Saham Gemilang III -Persaraan    Last: 1.1486  Chg: -0.099         ASM - Amanah Saham Malaysia    Last: 1.0000  Chg: 0.0000         ASN - Amanah Saham Nasional 1    Last: 1.0000  Chg: 0.104         ASN2 - Amanah Saham Nasional 2   Last: 1.3085  Chg: -0.002         ASN3 - Amanah Saham Nasional 3    Last: 1.2038  Chg: -0.001         ASW 2020 - Amanah Saham Wawasan    Last: 1.0000  Chg: 0.0000         Amanah Saham 1Malaysia (AS 1MALAYSIA)   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         Amanah Saham Darul Iman    Last: 0.4389  Chg: -0.001         Amanah Saham Kedah   Last: 0.2831  Chg: 0.001         Amanah Saham Sarawak   Last: 1.0000  Chg: 0.0000         AmanahRaya Cash Management Fund   Last: 1.0016  Chg: 0.00         AmanahRaya FTSE Bursa M'sia 30 Fund   Last: 0.9757  Chg: 0.0000         AmanahRaya Islamic Equity    Last: 0.7519  Chg: 0.00         AmanahRaya Syariah Trust   Last: 1.0791  Chg: 0.00         AmanahRaya Unit Trust   Last: 1.0295  Chg: 0.00         Dana Johor    Last: 0.2826  Chg: 0.00         Kumpulan Modal Bumiputra Pahang    Last: 0.3669  Chg: 0.00