• Memastikan keberkesanan sistem kawalan dalaman dan pengawasan operasi serta memberikan pandangan dan saranan mengenai kawalan dalaman terhadap semua jabatan.
   

 • Mengkaji tahap pematuhan kepada segala dasar, undang-undang, peraturan dan arahan yang dikuatkuasakan BERNAMA, Jabatan Audit Negara dan Jabatan Perakaunan Negara.
   

 • Menilai faedah dan keberkesanan penggunaan sumber yang ada, mengenalpasti peluang untuk meningkatkan penggunaan sumber serta mencadangkan cara untuk mengatasi masalah yang berkaitan.
   

 • Mengkaji cara melindungi aset dan mengesahkan kewujudan aset serta memastikan aset BERNAMA dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelewengan oleh mana-mana pihak.
   

 • Melaporkan kepada Jawatankuasa Audit mengenai hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan.
   

 • Mengemukakan jadual kerja audit tahunan kepada Jawatankuasa Audit untuk pertimbangan dan kelulusan.
   

 • Menyelaras tugas Unit Audit Dalam dengan Audit Luar.
   

 • Memastikan perjalanan organisasi dan perlaksanaan program untuk memastikan samada hasilnya selaras dengan objektif yang telah ditentukan serta telah dilaksanakan seperti mana yang dirancangkan.
   

 • Mengemukakan laporan setiap suku tahun kepada Jawatankuasa Audit.
   

 • Menentukan sarna ada operasi kewangan diuruskan dengan teratur dan mempastikan bahawa dasar-dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan yang diwajibkan adalah dipatuhi.
   

 • Mengulangkaji dan menilai secara teratur dan sistematik operasi-operasi, semua unit dalam BERNAMA dari segi kesempumaan, kemampuan, kepekaan, kecekapan dan ekonomi.
   

 • Mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki operasi semua unit dalam BERNAMA berkenaan

 
 


© 2018 BERNAMA. All Rights Reserved. Disclaimer.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with the prior written permission of BERNAMA.
Best viewed in Firefox 8.0 & Internet Explorer 8.0 with 1024 x 768 resolution