Kepercayaan dan Keyakinan

Juruaudit Dalarn BERNAMA hendaklah meyakinkan semua pihak bahawa mereka boleh dipercayai dalam melaksanakan kewajipan pengauditan. Bagi maksud tersebut, Juruaudit Dalarn BERNAMA mestilah mempunyai tahap integriti yang tinggi dan nilai-nilai kejujuran, keikhlasan dan keluhuran dalam semua urusan supaya penilaian dan pandangan audit diterima dan diyakini pada semua peringkat pengurusan.


Profesionalisma

Juruaudit Dalarn BERNAMA adalah bertanggungjawab untuk mematuhi semua tingkahlaku profesional, adil dan mengekalkan piawaian pengauditan yang tinggi dalarn merancang, melaksanakan tugas dan melaporkan segala penemuan audit.


Kewibawaan

Juruaudit Dalam BERNAMA perlu ada inisiatif untuk sentiasa meningkatkan pengetahuan, kreativiti dan kemahiran bagi memastikan peningkatan berterusan dalam kualiti kerja.


Disiplin Diri

Tahap disiplin diri yang tinggi perlu ada pada Juruaudit Dalam BERNAMA bagi mencerminkan keperibadian sebagai seorang yang profesional. Penerapan nilai-nilai murni pada diri dengan mengarnalkan budaya bersyukur, bertanggungjawab, bersabar dan bersederhana serta menghindarkan diri daripada perilaku yang boleh menjejaskan imej dan nama baik profesion audit.


Kerahsiaan


Juraudit Dalam BERNAMA tidak boleh mendedahkan semua maklumat yang diperolehi hasil daripada pengauditan yang dijalankan kepada mana-mana pihak yang tidak berkaitan sarna ada secara lisan atau bertulis kecuali atas arahan dari Pengurus Besar BERNAMA.


Urus Tadbir Yang Baik (Good Governance)
 
Untuk berperanan dengan lebih efektif, Juruaudit Dalam BERNAMA perlu mengamalkan urus tadbir yang baik dalam menjalankan tugas dan peka terhadap fungsi kawalan dalarnan serta pengurusan risiko
 

 
 


© 2018 BERNAMA. All Rights Reserved. Disclaimer.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with the prior written permission of BERNAMA.
Best viewed in Firefox 8.0 & Internet Explorer 8.0 with 1024 x 768 resolution